Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова

Реалізація Державної національної доктрини розвитку освіти потребує створення нової цілісної системи навчання і виховання творчої особистості сучасного фахівця. Як зазначено у Законі України "Про вищу освіту", навчально-виховний процес забезпечує можливість здобуття студентами знань, умінь, і навичок інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої й вихованої особистості.

У згоді з цим навчально-виховний процес Одеського національного університету імені І.І.Мечникова спрямовується на підготовку висококваліфікованих фахівців і водночас на формування української інтелігенції, соціально активної, з високим рівнем національної самосвідомості і патріотизму, гуманістичною мораллю, духовністю, що базується на надбаннях української і світової культур.

Виходячи з цього, у Науковій бібліотеці  ОНУ імені І.І.Мечникова  створена БД  "  Гуманізація освіти та патріотичне виховання студентської молоді"