Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова

Аверин Ю. П. Роль информационной кампании в подавлении факторов заражения ВИЧ среди  молодежи / Ю. П. Аверин // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. - 2007. - № 1. - С. 90-104.  

Балл Г. А. Как «усовершенствовать мысль и выразить ее еще лучше»? : актуальные вопросы использования и совершенствования понятийно-терминологических средств человековедения / Г. А. Балл // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 2. - С. 1-7.

Балл Г. О. Сутнісні складові раціогуманістичної орієнтації / Г. О. Балл // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 3. - С. 72-74.

Березина Т. Н. Развитие способностей как гуманистическая составляющая / Т. Н. Березина // Аlma Mater. - 2009. - № 7. - C. 19-24.

Бех І. Д. Психомаяки у виховному процесі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3. - С. 53-70.

Білоконь І. Духовна культура як чинник моральної і громадянської спрямованості / І. Білоконь // Соц. психологія. - 2008. - № 6. - 59-67.

Бовина И. Б. Представления о здоровье и болезни в молодежной среде / И. Б. Бовина // Вопр. психологии. - 2005. - № 3. - С. 90-97.  

Болтiвець С. I. Психогiгiєнiчна позицiя педагога у пропагуваннi здорового способу життя / С. I. Болтiвець // Практ. психологiя та соц. робота. - 2007. - № 9. - С. 65-66.   

Болтівець С. І. Теоретико-методичні основи психогігієнічного виховання молоді / С. І. Болтівець // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 9. - С. 60-63.

Борейко В. Е. Природоохранная эстетика в вузе / Борейко В. Е. ; Киев. эколого-культ. центр. - К., 2005. - 78 с.

Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 2. - С. 49-57.

В здоровом теле - здоровый дух : сценарии праздников, конкурсов, вечеров, посвященных здоровому образу жизни. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 351 с.

Васильева О. С. Историко-культурный анализ понятия "Здоровый образ жизни" и современные  представления о нем студенческой молодежи / О. С. Васильева, Д. З. Хозина // Психология в вузе. - 2005. - № 1. - С. 76-91.  

Ведмеденко Б. До проблеми прогнозування у сферi виховання в молодi iнтересу до занять фiзичною культурою / Б. Ведмеденко // Освiта i управлiння. - 2004.- Т. 7, № 3/4. - С. 61-66.   

Верещак Є. П. Потенціал Духовного і душі : разом чи окремо : психолого-аналітичний огляд / Є. П. Верещак // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 10. - С. 65-68.

Вершловский С.Г.Теоретические и организационные проблемы постдипломного педагогического образования / С.Г. Вершловский // Педагогика.- 2010. - № 5. - C. 108-115.

Видерман Н. С. Социальный педагог в сфере профилактики наркомании / Н. С. Видерман // Психолог. наука и образование. - 2004. - № 4. - С. 80-84.  

Виноградна О. В. Особливості сприйняття молоддю епізодів насильства у художніх фільмах / О. В. Виноградна // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 5. - С. 50-53.

Виховання в контексті соціальної адаптації студентства : міжнар. науково-практ. конф.-семінар керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студ. в сучасних умовах : у 2 ч. / Нар. укр. Акад. - Харків, 2003. - Ч. 1. - 2003. -  219 с. : Ч. 2. - 2003. - 175 с.

Гараніна Г. Соціальна трансформація та зміна ціннісних орієнтацій / Г. Гараніна // Соц. психологія. - 2009. - № 1. - С. 54-59.

Гладощук О.  Iдеологiя здоров'я : осягнення проблеми / О. Гладощук // Вища освiта України. - 2006. - № 3. - С. 99-103.

Глузман О. Майбутнiй фахiвець має бути здоровим / О. Глузман, В. Щеколодкiн // Вища освiта України. - 2004. - № 3. - С. 80-86.

Губенко О. В. Психологічні особливості популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах / О. В. Губенко // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 11. - С. 35-41.

Губенко О. В. Особливостi пропагування психогiгiєнiчного виховання i здорового способу життя серед української молодi / О. В. Губенко // Практ. психологiя та соц. робота. - 2007. - № 12. - С. 55-56.      

Гуменюк Г. В. Психологічне обгрунтування психогігієнічного виховання молоді у медичних закладах / Г. В. Гуменюк // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 8. - С. 63-65.

Гурлева Т. Добро во благо или что посеешь - то и пожнешь / Т. Гурлева // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 1. - С. 67-69.

Дідук І. Психологічні типи соціально-нормативних настановлень молоді / І. Дідук // Соц. психологія. - 2008. - № 6. - С. 148-155.

Донских О. А. Несколько замечаний о "гуманитарной составляющей" образования / О. А. Донских // Высшее образование в России. - 2009. - № 4. - С. 104-106.

Дурманенко О. Релігійність як фактор запобігання девіантній поведінці особистості / О. Дурманенко // Соц. психологія. - 2009. - № 2. - С. 160-166.

Дьяченко Э. В. Духовно-нравственное развитие личности и коррекция психозависимого поведения / Э. В. Дьяченко // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 9. - С. 5-10.

Журавльова Л. Емпатійні ставлення та їх класифікація / Л. Журавльова // Соц. психологія. - 2008. - № 5. - С. 39-46.

Завацька Л. М. Особливості детермінантного впливу молодіжної субкультури на соціалізацію учнівської молоді / Л. М. Завацька // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 6. - С. 62-64.

Здiорук С. I. Роль ЗМI у пропагуваннi психогiгiєнiчного виховання здорового способу життя серед молодi / С. I. Здiорук // Практ. психологiя та соц. робота. - 2007. - № 11. - С. 80.  

Зубалiй М. Структурнi компоненти здорового способу життя старшокласникiв / М. Зубалiй, С. Закопайло // Освiта i управлiння. - 2005. - Т. 8,  № 2. - С. 153-156.  

История движения студенческих природоохранных дружин Украины в документах и воспоминаниях. - К., 2000. - 262 с.

Історія Великої Вітчизняної війни - невичерпне джерело виховання патріотизму : обл. наук.-метод. конф. / ОНУ ім. І. І.Мечникова. - Одесса, 2005. - 105 с.

Каирова Б. Е. Личностно-ценностное измерение культуры / Б. Е. Каирова // Вопр. культурологии. - 2009. - № 2. - С. 9-12.

Калашник Н. Г. Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання / Калашник Н. Г., Вертегел В. Л. ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 323 с.

Калашник Н. Г. Читаємо англійською : навч.-метод. посібник з естет. виховання курсантів та студ. відомч. вищ. закл. освіти системи МВС України / Н. Г. Калашник, Ю. В. Орел-Халік. - Запоріжжя : Поліграф, 2005. - 267 с.

Калошин В. Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини / В. Ф. Калошин // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 10. - С. 71-80.

Кашуба Я. Дитяче оздоровлення i вiдпочинок : сучасний стан, тенденцiї, шляхи подолання негативних змiн (регiональний вимiр) / Ярослав Кашуба // Регiональна економiка. - 2004. - № 1 (31). - С. 76-84.

Киричук В. О. Психолого-педагогічні передумови управління свободоцентричною виховною системою / В. О. Киричук // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 11. - С. 1-7.

Кікінеджі О. М. Формування гендерної культури молоді / О. М. Кікінеджі // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 1. - С. 25-30.

Кляпець О. Я. Шлюбно-сiмейнi настановлення молодi як умова вибору здорового способу життя / О. Я. Кляпець // Соц. психологiя. - 2005. - № 6.  - С. 151-157.  

Кльоц Л. А. Профілактика агресивної та жорсткої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й Шугай [та ін.] // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 6. - С. 19-25.

Кокун О. М. Заняття фiзичною культурою та спортом як невiд'ємна складова популяризацiї  серед молодi здорового способу життя / О.М. Кокун // Практ. психологiя та соцi. робота. - 2007. - № 9.  - С. 66.

Корнiєнко О. В. Безпека життєдiяльностi та пiдтримання психосоматичного здоров'я молодi / О. В. Корнiєнко ; Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка. - М., 2004. - 263 с.

Кравчук П. Противоречия формирования нормативно-ценностной системы учебными заведениями в современных условиях и пути их преодоления / П. Кравчук, Е. Сорокина // Вопр. культурологии. - 2008. - № 5. - С. 40-44.

Куклев В. А. Сущностные характеристики мобильного обучения как педагогической инновации / В. А. Куклев // Философия образования. - 2009. - № 3. - C. 196-204.

Кулешова Н. В. Сценарии праздников, конкурсов, дискотек для студентов : от сессии до сессии живут студенты весело / Н.В. Кулешова. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 348 с.

Курс молодого бойца ДОП / Киев. эколого-культурный центр. - К., 2003. - 74 с.

Лебедик М. П. Технологія атестації цілісного розвитку особистості на основі оцінок соціальної зрілості учасників педагогічного процессу / Лебедик М. П.; Полтав. ун-т споживчої кооперації України. - Полтава, 2003. - 305 с.

Левченкова О. С. Проблема гуманизма в произведениях А. П. Гайдара / О. С. Левченкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. - 2007. - № 1. - С. 82-87.

Листопад А. А. Профилактика наркомании в студенческой среде : учеб. пособие / Листопад А. А. - Одесса : Маяк, 2005. - 311 с.

Лишин О. В. Концепция ведущей деятельности взросления и направленности мотивационной стратегии жизненных позиций личности как важнейших ориентиров при постановке целей и задач воспитания в современной системе образования / О. В. Лишин // Мир психологии. - 2009. - № 1. - С. 218-227.

Лукомська С. Раціогуманістична орієнтація у психології : традиції та сучасність / С. Лукомська // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 3. - С. 74-75.

Людина та навколишне середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах : наук.-метод. конф. - Одесса ; Ізмаїл : Одес. держ. акад. холоду, 2005. - 175 с.

Мiтрясова О. П. Стратегiчнi засади конструювання змiсту хiмiчної освiти у вищiй школi / О. П. Мiтрясова // Педагогiка i психологiя. - 2009. - № 2. - С. 104-111.

Максименко С. Д. Пропагування психогiгiєнiчного виховання i здорового способу життя серед молодi : психологiчне обгрунтування / С. Д. Максименко //  Практ. психологiя та соц. робота. - 2007. - № 9. - С. 65.

Мартиненко О. Аналіз підходів до визначення функцій духовної культури / О. Мартиненко // Соц. психологія. - 2008. - № 6. - С. 102-107.

Методика формування соціальних цінностей майбутніх вчителів історії : метод. рекомендації / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д.  Ушинського. -  Одесса, 2006. - 67 с.

Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Нар. укр. акад. - Харьков, 2005. - 290 с.

Миколайчук М. І. Культурно-ціннісна та релігійна детермінація становлення ідентичності особистості / М. І. Миколайчук // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 12. - С. 68-70.

Миронов Р. Г. Наркомания - реальная угроза национальной безопасности / Р. Г. Миронов // Соц.-гуманит. знания. - 2005. - № 3. - С.176-185.

Молодь i СНIД : серйозний погляд : бiблiогр. покажч. / уклад. : Є. Кулик, Н. Мельник, О. Сьомка . - 2-е вид., перероб. i доп. - К. : вид-во Держ. б-ки України для юнацтва, 2005. - 47 с. - (Несекретна iнформацiя).

Мусатов С. О. Гуманiзувати основнi функцiї вчителiв / С. О. Мусатов // Педагогiка толерантностi. - 2008. - № 1/2.- С. 12-14.

Навчальний посібник з організації виховної роботи в ОНУ ім. І. І. Мечникова. - Одесса : Астропринт, 2003. - 96 с.

Низовских Н. А. Жизненные принципы и ценностные ориентации студенческих групп / Н. А. Низовских // Вопр. психологии. - 2008. - № 5. - С. 73-82.

Носков В. И. Психогигиена образования личности / В. И. Носков // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 8. - С. 77-79.

Орленко О. Становлення та розвиток студенських хостелiв в Українi- важливий напрям молодiжного i дитячого туризму / О. Орленко // Економiчний часопис-ХХI. - 2004. - № 3. - С. 48-51.

Петрунько О. В. Оцiнка ефективностi заходiв Нацiональної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005" з формування безпечної сексуальної поведiнки молодi / О. В. Петрунько // Практ. психологiя та соц. робота. - 2005. - № 7. - С. 75-78.  

Прилепская Н. А. Системы ценностей и соционические типы / Н. А. Прилепская // Психология и соционика межличностных отношений. - 2008. - № 8. - С. 50-54.

Приходько В. В. Креативна валеологія : концепція і педагогічна  технологія формування студентів технічних і гуманітарних спеціальностей як будівничих власного здоро'я : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. В. Приходько, В.П. Кузьмінський ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ, 2004.-230 с.

Реутов Е. В. Учащаяся молодежь и наркотики / Е. В. Реутов // Социс : соціолог. исслед. - 2004. - № 1.  - С. 86-91.

Сердюк О. О. Проблема легiтимацiї наркотизму : досвiд  соцiологiчного вивчення / О. О. Сердюк // Методологiя, теорiя та практика соцiологiчного аналiзу сучасного суспiльства : зб. наук. пр. - Харків, 2004. - С. 325-228.    

Слободянюк А. Монiторинг здоров'я студентiв технiчних унiверситетiв / А. Слободянюк, В. Iонов // Вища освiта України. - 2006. - № 2. - С.111-115.  

Страшко С. В. Соцiально-просвiтницькi тренiнги з формування мотивацiї до здорового способу життя та профiлактики ВIЛ / СНIДу : навч.-метод. посiб. / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. Д. Гречишкiна [та ін.] ; за ред. С. В. Страшко ; Нац. пед. ун-т iм. М. П. Драгоманова. - 2-е вид., перероб. i доп. - К. :  Освiта України, 2006. - 259 с.

Собкин В. С. Качество педагогического образования глазами студента / В. С. Собкин, О. В. Белова // Педагогика. - 2010. - № 5. - C. 10-17.

Твоя кар ‘єра - крок за кроком / ред.-упоряд. : Н. Демчук, Л. Кудiна . - К. : Молодіжна альтернатива, 2003. - 53 с. - (Молодi автори).

Титаренко Т. М. Специфiка настанов молодi на здоровий спосiб життя / Т. М. Титаренко // Практ. психологiя та соц. робота. - 2004. - № 6. - С.65-68.  

Толстограєва О. Ю. Актуалнi питання психiчного здоров'я молодi в умовах сьогодення / О. Ю. Толстограєва,  М. В. Лукашенко // Практ. психологiя та соц. робота. - 2007. - № 8. - С. 1-3.  

Ткач М. Індивідуально-психологічні особливості особистості як чинник міжособистісної довіри / М. Ткач // Соц. психологія. - 2008. - № 5. - С. 150-161.

Ткачев С. И. Нравственная и политическая культура как ценности воспитания : учеб. пособие для  студ. фак. «Социальный менеджмент» / С. И. Ткачев, Н. А. Ткачева. - Харьков, 1999. - 82 с.

Толстых Н. Н. Формирование личности как становление субъекта развития / Н. Н. Толстых // Вопр. психологии. - 2008. - № 5. - С. 134-140.

Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків / О. Трухан // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 12. - С. 52-58.

Фізичне виховання - здоров'я студентів : регіон. наук.-метод. конф. - Донецьк :  Наука і освіта, 2007. - 179 с.

Фізичне виховання : навч. прогр. для вищих навч.  закладів України III-V рівнів акредитації . - К., 2003. - 44 с.

Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе : методология, цели и содержание, творчество : учеб. пособ. для студ. вузов / Ю. Г. Фокин. - М. : Academia. - 2002. - 215 с.

Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді : міжвуз. наук.- практ. конф. - Одеса : Астропринт, 2006. - 191 с.

Хоменко А. Вчинкова дiяльнiсть i дiалогiчне спiлкування як чинники гуманiзацiї процесу виховання / А. Хоменко // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту iм. В. Г. Короленка. - 2008. - Вип. 6 : Пед. науки. - С. 39-48.

Хомченко Т. В. Роль дистанционного образования в формировании информационной компетентности / Т. В. Хомченко, Н. И. Круне, И. Л. Беленок // Философия образования. - 2009. - № 2. - C. 70-77.

Чуркин С. Г. Роль физического воспитания в предупреждении девиантного поведения у детей 13-14 лет / С. Г. Чуркин // Актуальные проблемы современной науки. - 2003. - № 3. - С. 151-153.

Шварц Шалом Х. Культурные ценностные ориентации : природа и следствия национальных различий / Шалом Х. Шварц // Психология. - 2008. - Т. 5,  № 2. - С. 37-67.

Шувалова И. Н. Оздоровить образ жизни : социологическое исследование детерминант здоровья  студентов / И. Н. Шувалова // Гуманіст. науки. - 2005. - № 1. - С. 37-40.

Юсупова Н. О. Міжособистісні стосунки студентів в аспекті віртуальної взаємодії / Н. О. Юсупова // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 4. - С. 78-80.

Ярошенко А. О. Цінносний дискурс освіти / А. О. Ярошенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2004. -154 с.